Podmínky účasti v běžeckém štafetovém závodu Vltava Run Čtyřka 2024

Specifikace akce:

štafetový závod pro 2 dvojice běžců (pro celkem čtyři běžce)

Termín:

12/5/2024

Organizátor:

Vltava Run s.r.o., Bešůvka 810/19, Žebětín, 641 00 Brno, IČO 065 11 473

Preambule

Společnost Vltava Run s.r.o., se sídlem Bešůvka 810/19, Žebětín, 641 00 Brno, IČO 065 11 473 (dále také jen jako „organizátor“) je organizátorem běžeckého štafetového závodu na trase z Rabyně do Prahy a to pro uzavřený okruh účastníků o kapacitě 50 účastnických míst.

Pro účastenství na závodě je třeba registrace prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese www.vltavarunctyrka.cz. Registrace týmů probíhá prostřednictvím svých kapitánů. Podmínky ohledně účastníků v týmech a jejich kategorie jsou uvedeny na stránkách akce www.vltavarunctyrka.cz.

Kapacita účastníků je omezená, přičemž pro registraci do závodu je stěžejní časové kritérium okamžiku registrace. Po naplnění kapacity nebude možné se do závodu registrovat. Zájemci o registraci, kteří do závodu nebudou zaregistrováni s ohledem na naplnění kapacity, budou zařazeni do tzv. waiting listu, který bude veřejně dostupný na webu závodu ihned po naplnění registrací a bude průběžně aktualizovaný. V případě, že dojde k ukončení účastenství účastníka z jakéhokoli důvodu před začátkem závodu, budou do závodu registrováni zájemci z waiting listu, dle jejich pořadí v tomto seznamu.

Registrace účastníků probíhá v týmech, není-li s organizátorem sjednáno jinak. Organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí názvu případně loga týmu, pokud neodpovídá kodexu.

Registrace účastníka do závodu (uzavření smlouvy) je dokončena odesláním potvrzujícího e-mailu organizátora a současně zaplacením startovného. Účastník při uzavírání smlouvy (registraci) souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady s tímto vzniklé si hradí každá strana sama.

I. Zdravotní stav, omamné látky

Při absolvování běhu je účastník akce (běžec) povinen dodržovat pokyny organizátorů a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, musí se chovat tak, aby neohrozil zdraví, život ani majetek svůj, ani nikoho dalšího. Účastník akce potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky. Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce, a že je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.

Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti na výše uvedené akci. Veškerá zdravotní rizika vyplývající z účasti běžce na akci nese běžec ke své tíži a organizátor za ně neodpovídá. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků či jeho změny vyvolané nebo způsobené účastí na akci.

V rámci parkování a sdružování na předávkách se držte i aktuálních vládních nařízení a dodržujte sociální odstup.

II. Bezpečnost

Účastník prohlašuje, že bude při své účasti na akci dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (zejm. § 53, 54, 55 a 56 z. č. 361/2000 Sb.). Účastník je povinen si při závodu počínat tak, aby nezpůsobil škodu sobě, dalším účastníkům, organizátorovi, ani jiným 3. osobám. Účastník je povinen závod absolvovat s vhodným a potřebným vybavením a oblečením. Účastník prohlašuje, že se seznámil s trasou závodu a je srozuměn s jeho délkou a terénem. Účastníci akce budou budou mít oděvy s reflexními doplňky anebo budou jiným vhodným způsobem označeni, aby mohli být dalšími účastníky silničního provozu včas rozpoznáni.

Účastník je si vědom, že závod se běží za plného provozu a bez jakéhokoliv omezení dopravy a pohybu dalších účastníků jak na silnicích tak na turistických i všech jiných cestách, kde může docházet k těžbě dřeva nebo pohybu lesní, těžební i zemědělské techniky a třetích osob, a že cesty zahrnuté do trasy závodu mohou být i přehrazeny závorou, či jinak ovlivněny nebo znepřístupněny činností třetích osob.

Účastník bere na vědomí doporučení uzavřít za sebe pro účast v závodě pojištění pro případ vzniku jakékoli pojistné události vyvolané jím nebo v souvislosti s jeho účastí v závodě za předpokladu, že nevyužije, resp. nebude souhlasit s uzavřením hromadného pojištění účastníků závodu pořadatelem.

Organizátor neodpovídá za majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou účastníku závodu zapříčiněním jiného účastníka závodu nebo 3. osoby.

III. Osobní údaje a pořizování zvukových a obrazových záznamů

Provedením registrace do závodu uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností Vltava Run s.r.o., se sídlem Bešůvka 810/19, Žebětín, 641 00 Brno, IČO 065 11 473, coby správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení závodu a zasílání informací o akci včetně dalších akcí organizovaných organizátorem, to vše na dobu neurčitou.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce. Pokud si účastník přeje opravit osobní údaje, které o něm organizátor zpracovává, může jej o to požádat na výše uvedené poštovní adrese. Účastník výslovně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v případě potřeby předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s konáním akce. Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas organizátorovi s pořízením a použitím a šířením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka akce nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm. Pořízené materiály mohou být bezplatně použity k propagaci organizátora akce a sponzorů akce, jakož i k informačním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.

Dále je organizátor oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené osobě, která zajišťuje měření času a vyhodnocení výsledků závodu.

IV. Platební podmínky, odstoupení od smlouvy

Za účast na akci je účastník povinen uhradit organizátorovi startovné splatné do 5 dnů od provedení registrace. Způsob platby bude účastníkovi sdělen současně s platebními údaji uvedenými v e-mailu potvrzujícím účastníkem provedenou registraci.

Účastník, resp. jeho tým, který neuhradí startovné ve stanovené lhůtě, bude z akce vyloučen, tedy je účastenství prvním dnem prodlení se zaplacením startovného končí.

Dle ust. § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není účastník coby spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené mezi organizátorem a účastníkem na základě registrace a uhrazení startovného, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvu o využití volného času, kterou organizátor poskytuje v určeném termínu.

Nebude-li se účastník z jakéhokoli důvodu po své registraci závodu zúčastnit, nevzniká mu nárok na vrácení uhrazeného startovného.

V. Vyhrazení změny termínu

Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu vynucenou vyšší mocí či aktuálně účinnými vládními opatřeními nebo jinými závaznými rozhodnutími orgánů veřejné moci, které budou znemožňovat nebo nepřiměřeně ztěžovat uspořádání závodu. V takovém případě bude organizátorem, pokud to aktuální podmínky dovolí, vyhlášen náhradní termín závodu, přičemž účastníkem uhrazené startovné na původní termín bude převedeno na tento nový termín. Uvedené se netýká zahraničních účastníků, pokud mají znemožněný nebo velice komplikovaný příjezd do České republiky. Uhrazené startovné na daný ročník akce se nepřesouvá do následujícího ročníku.

V případě, že účastník náhradní termín za zrušený závod nevyužije, nemá nárok na vrácení uhrazeného startovného. Organizátor pro případ, kdy účastníkův tým najde za sebe náhradu do náhradního termínu za zrušený závod, umožní přeregistraci na nový tým, přičemž uhrazené startovné původním týmem se započítává na startovné nového týmu.

VI. Další ujednání

Účastník si je vědom toho, že účast v závodě je na jeho vlastní riziko, a že organizátor akce ani osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou účastí účastníka na akci.

Jakoukoliv újmu způsobenou účastníkem v souvislosti s konáním akce organizátorovi či jiným osobám je účastník povinen odčinit a nahradit ke své tíži a na své náklady. Účastník akce není oprávněn požadovat na organizátorovi akce jakékoliv finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Organizátor akce žádným způsobem neodpovídá za věci odložené či použité účastníkem závodu. Organizátor žádným způsobem neodpovídá za stav trati závodu, jejího povrchu, provozu ani za jiné okolnosti nezajišťované přímo organizátorem akce.

Účastník bude bezvýhradně respektovat a dodržovat pokyny organizátora závodu, technických nebo traťových komisařů či jiných osob zúčastněných na organizaci závodu, stejně jako státních orgánů či úředních osob, pokud budou v rámci jejich pravomoci při konání závodu vydány.

Organizátor má právo vyloučit z účasti na závodu nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, porušujícího podmínky dle tohoto prohlášení, stejně jako účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků či dalších osob.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před zahájením akce pozměnit nebo upravit pravidla závodu nebo závod zrušit, a to i bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.vltavarunctyrka.cz.

Účastník dále prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat tyto podmínky účasti. Účastník prohlašuje, že byl organizátorem seznámen se všemi podmínkami účasti na závodu včetně propozic a tyto bude dodržovat.

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mají účastníci se statusem spotřebitele v případě, kdy uplatní vůči organizátorovi jakýkoli svůj nárok přímo související se s akcí, přičemž nároku nebude vyhověno a nedojde mezi stranami ani k jinému smírnému vyřešení vzniklého sporu, možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI). Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi účastníkem a organizátorem. Účastník je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro účastníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy účastník poprvé u organizátora uplatnil nárok, který je předmětem sporu.