Pravidla


1. Určenou trať závodu běží týmové dvojice štafetovým způsobem.

2. Trať je rozdělena do 4 úseků.

3. Start proběhne z místa určeného organizátorem, v pořadí a čase, který organizátor dopředu určí.

4. Předávka štafety musí proběhnout na organizátory určeném, označeném místě za přítomnosti organizátora.

5. Předávkou štafety se rozumí:
a) předání štafetového pásku určeného organizátorem následující dvojici běžců.
b) běžec/běžci, kteří dokončili svůj úsek, nebo jiný člen týmu, musí po předání štafety zkontrolovat s organizátorem zapsání čísla svého týmu na předávce.

Nahlášení nebo kontrola předání štafety je povinná. Tým, který si nezkontroluje u organizátora svůj čas, nebude mít čas předávky zapsán. Na dodatečné nahlášení času nebude brán zřetel.

6. Běžec/běžci na posledním úseku jsou povinni donést štafetový pásek do cíle, kde ho zkontroluje člen organizačního týmu. Ztrátu štafetového pásku je nutno nahlásit na nejbližší předávce.

7. Běžci se střídají v předem stanoveném pořadí. Pořadí běžců stanoví kapitán ve správě týmu do předem stanoveného termínu za dodržení těchto podmínek:
a) Běžci běží ve dvojicích
b) Běžci nemohou běžet dva po sobě následující úseky *1)
c) Každý běžec musí uběhnout *2) dva úseky

8. Pokud z důvodu zranění nemůže běžec v závodu dále pokračovat, nahradí ho v místě zranění jiný běžec z týmu*1). Zraněný běžec se již nemůže do závodu vrátit. Veškeré výměny z důvodu zranění běžce musí odpovídat pravidlům fair-play, to znamená, že důvody výměny jsou faktické, relevantní, objektivní a poctivé.

9. Zranění běžce a s tím související výměnu běžců je tým povinen neprodleně nahlásit zasláním SMS organizátorovi závodu.

10. Pokud běžci seběhnou mimo danou trať, musí se vrátit do místa, kde trať opustili a pokračovat v závodě dál po určené trase.

11. Tým může využít jedno pětimístné osobní auto o velikosti Škoda Octavia.

12. Na předávkových místech povolujeme parkování pouze jednoho týmu a to pouze po dobu nezbytně nutnou pro výměnu běžců. Auta nesmí být na předávce přítomna dříve než 20 minut před předpokládaným přiběhnutím běžců.

13. Týmové auto musí být po celou dobu závodu viditelně označeno přiděleným číslem (získáte ve startovním balíčku), jinak může být organizátorem vykázáno z prostoru určeného pro parkování aut na předávkách. Na parkovací kartě musí být čitelně doplněn mobilní kontakt na řidiče auta.

14. Parkování v cíli - týmovému autu bude přiděleno parkovací místo v okolí sportovního centra HAMR. Přesné umístění bude patrné z přidělené parkovací karty.

Je nutné parkovat na vyhrazených parkovacích místech. Na jiné parkoviště vám nebude umožněn vjezd.

15. Každý běžec získá ve startovním balíčku své startovní číslo, musí je mít na sobě viditelně umistěno na každém úseku, který běží. 

16. Pro zdolání tratě bude stanoven časový limit, po kterém bude trať uzavřena, v určených časech budou uzavřena jednotlivá předávková místa.

19. Běžci musí zdolat své úseky bez použití jakýchkoliv dopravních prostředků. Posledních 100 m čtvrtého úseku před cílem se mohou připojit ostatní členové týmu k běžci posledního úseku, a do cíle tak může tým doběhnout společně.

20. Časomíra se zastaví při dokončení závodu běžci posledního úseku.

21. Závod se běží za normálního provozu, zdržení způsobená na trase (semafory, vlakové přejezdy, cizí osoby, apod…) nebudou z výsledného času odečtena.

22. Běžci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000 Sb. - Zákon o silničním provozu.

23. V průběhu závodu závodníci nesmějí požívat alkohol ani jiné omamné látky.

24. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené.

25. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním.

26. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech běžců (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.).

27. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou kapitáni týmů o změnách informováni.

28. Přihlášením do závodu souhlasí běžci s jeho pravidly a podmínkami a zavazují se je dodržovat.

29. V případě vládních omezení bude pořadatelem vyhlášen náhradní termín závodu, na který bude startovné automaticky přesunuto.

30. Startovné je konečné a po zaplacení nevratné.

31. Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí názvu případně loga týmu, pokud neodpovídá kodexu.

V průběhu celého závodu bude probíhat kontrola dodržování pravidel. Z nedodržování pravidel vyplývají penalizace.
Pamatuj, závodíš na vlastní nebezpečí. Buď si vědom svého zdravotního stavu.

Vysvětlivky:

*1) Za výjimku se považuje zranění běžce na úseku, kde ho v místě zranění může nahradit některý z momentálně nezávodicích běžců týmu a nevztahuje se tak na něj pravidlo č. 7 b) a c)

*2) Běžec může uběhnout i více než dva úseky v případě naplnění pravidla č. 8.

Důvody penalizace nebo diskvalifikace ze závodu:

pokud běžci neběží v předem daném, pravidly určeném pořadí členů v týmu (30 minut penalizace)

pokud běžec nedodrží určenou trať závodu (penalizace dle posouzení organizátora)

pokud si běžec zkrátí určenou trať závodu (diskvalifikace)

pokud nejsou běžci viditelně označeni (15 minut penalizace)

pokud běžci běží bez funkčního mobilního telefonu (30 minut)

pokud běžec ztratí štafetový pásek (30 minut penalizace)

pokud předání štafetového pásku proběhne mimo organizátorem určený prostor (60 minut penalizace). Výjimkou z udělení penalizace je výměna běžce z důvodu zranění při dodržení pravidla č. 8.

pokud není viditelně označeno doprovodné auta (30 minut penalizace)

pokud je více týmových aut na předávce, než je povoleno, pokud se týmové auto zdržuje na předávce déle než je povoleno (30 minut penalizace)

pokud se člen/členové týmu v čase a místě závodu nedrží pokynů pořadatele (60 minut penalizace)

znečišťování a odhazování odpadků na jiných než k tomu určených místech (30 minut penalizace)

špatné/bezohledné parkování na předávce, blokování příjezdových cest, parkování na zákazech parkování (30 minut penalizace)

pokud budou porušena jiná pravidla závodu (dle posouzení závažnosti porušení organizátorem)

pokud tým neproběhne aktivní předávkou nebo nedoběhne do cíle závodu ve stanoveném čase (diskvalifikace)

Porušení pravidel mohou nahlásit i účastníci závodu, toto porušení je však nutno doložit prokazatelným způsobem (foto, video, …) neprodleně po jeho zjištění.
Posouzení závažnosti všech podnětů náleží organizátorovi závodu.
Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného.